EWIDENCJA I ROZLICZANIE KOSZTÓW PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEDSIEBIORSTW PRODUKCYJNYCH


Kliknij tutaj, aby rozpocząć


Spis treści

EWIDENCJA I ROZLICZANIE KOSZTÓW PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEDSIEBIORSTW PRODUKCYJNYCH

Slajd PPT

DEFINICJA KOSZTÓW

KLASYFIKACJA KOSZTÓW

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU zespół 4

CECHY UKŁADU RODZAJOWEGO KOSZTÓW

OPIS KONT KOSZTÓW UKŁADU RODZAJOWEGO

400 AMORTYZACJA

Slajd PPT

401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Przykłady zużycia materiałów i energii

402 Usługi obce

Slajd PPT

Slajd PPT

403 PODATKI I OPŁATY

Przykłady podatków i opłat

404 WYNAGRODZENIA

405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

Przykłady ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń

409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Slajd PPT

KOSZTY WEDŁUG MIEJSC ICH POWSTANIA - zespół 5

CECHY UKŁADU FUNKCJONALNEGO KOSZTÓW

OPIS KONT KOSZTÓW UKŁADU FUNKCJONALNEGO

501 KOSZTY PRODUKCJI PODSTAWOWEJ

Slajd PPT

526 KOSZTY WYDZIAŁOWE

Slajd PPT

527 KOSZTY SPRZEDAŻY

Przykłady kosztów sprzedaży

528 KOSZTY ZAKUPU

530 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ

Przykłady kosztów działalności pomocniczej

550 KOSZTY ZARZĄDU

Slajd PPT

ETAPY EWIDENCJI I ROZLICZANIA KOSZTÓW

Etap 1 EWIDENCJA KOSZTÓW NA KONTACH UKŁADU RODZAJOWEGO

EWIDENCJA AMORTYZACJI

EWIDENCJA ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII

EWIDENCJA USŁUG OBCYCH

EWIDENCJA PODATKÓW I OPŁAT

EWIDENCJA WYNAGRODZEŃ

EWIDENCJA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ

EWIDENCJA POZOSTAŁYCH KOSZTÓW RODZAJOWYCH

Etap 2a ROZLICZANIE KOSZTÓW UKŁADU RODZAJOWEGO NA KONTA ZESPOŁU 5

Slajd PPT

ROZLICZEANIE AMORTYZACJI

ROZLICZANIE ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII

ROZLICZANIE USŁUG OBCYCH

ROZLICZANIE PODATKÓW I OPŁAT

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ

ROZLICZANIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ

ROZLICZANIE POZOSTAŁYCH KOSZTÓW RODZAJOWYCH

Etap 2b - ROZLICZANIE KOSZTÓW WEDŁUG RODZAJU NA KONTA ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH

RODZAJE ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH KOSZTÓW

PRZYKŁADY KOSZTÓW ROZLICZANYCH W CZASIE

Ewidencja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów

Etap 3 - ROZLICZANIE KOSZTÓW W CZASIE

ROZLICZANIE KOSZTÓW ZAKUPU

ROZLICZANIE CZYNNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH

ROZLICZANIE BIERNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH

Etap 4 - ROZLICZANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ

Etap 5 - ROZLICZANIE KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH

Autor: Teresa Zalewska

Adres e-mail: tereska-tereska@wp.pl

Inne informacje:
Pełne informacje znajdują się u autorki