SCENARIUSZ  LEKCJI WYCHOWAWCZEJ

 

 

TEMAT : Co o AIDS wiedzieć powinieneś?

 

 

Struktura lekcji

 

Czas

trwania

Czynności nauczyciela

Metoda

Czynności  ucznia

Środki

Dydaktyczne

I.Część wstępna

 

1. Organizacyjno - porządkowa

 

 

 

 

 

 

 

2. Podanie tematu i uświadomienie celów lekcji .

 

 

 

8 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min

.        powitanie uczniów

.        podanie informacji bieżącej z zakresu spraw

wychowawczych 

.        analiza  nieobecności  uczniów z ubiegłego

      tygodnia

.        zapisanie stanu klasy

 i tematu lekcji w dzienniku

 

.        zapisanie tematu lekcji na tablicy

.        uświadomienie celów

lekcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podająca-

 

pogadanka

 

 

 

 

 

§         słuchają

 

§         podają powody nieobecności

 

 

§         przedstawiają usprawiedliwienia

 

 

 

 

 

 

§         słuchają

 

 

 

 

 

usprawiedliwienia

 

 

 

 

.        przedstawienie danych statystycznych dotyczą -

    cych liczby osób zarażo-nych wirusem HIV

.      informacja o HIV i AIDS

 

 

 

 

pokaz

 

§         słuchają

§         przeżywają

§         analizują

§         oglądają

 

 

 

dane statystyczne

 

a

II . Część główna

 

3. Realizacja tematu z uwzględnieniem celów lekcji .

 

Źródłem informacji do realizacji celów lekcji jest inscenizacja , w której czynny udział bierze 9 uczniów

/pełnią określone role / .

 

Przebieg inscenizacji :

 

1. narkomani / załącznik 1/

2. lekarz / załączniki 1i2 /

3. nosiciel HIV  / załącznik 2 /

4. przedstawiciel MONARu

   / załącznik 1 /

5. policjant/ załącznik 1 /

6. ksiądz / załącznik 1i2 /

7. matka chorego na AIDS 

    / załącznik 3 /

8. maturzysta / załącznik 3 /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min

 

 

 

.        wyjaśnienie sposobu realizacji tematu

 

 

 

.        rozdanie tekstu osobom pełniącym role

 

 

 

.        określenie przebiegu

inscenizacji

 

 

 

 

 

 

 

inscenizacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         słuchają

 

 

§         obserwują inscenizację

 

 

§         analizują wypowiedzi

 

 

§         przeżywają

 

 

§         zadają pytania osobom

pełniącym role

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teksty osób pełniących  role

 

 

broszury

 

 

plakaty

 

 

ulotki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Część końcowa

 

4.Ocena stopnia przekonania o

     niebezpieczeństwie zarażenia

     wirusem HIV

 

 

7 min

 

 

 

.        test motywacyjny do prze-myślenia swoich zachowań

"Druga strona wakacji"

.        ocena osiągnięć uczniów pełniących role

.        refleksja nad osiągnięciem

założonych celów

.        wskazanie źródeł informa

cji osobom zainteresowa-nym

przychodnia dermatolo-giczna

Wojewódzka Stacja Sani-

tarno-Epidemiologiczna

Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS

Zielona linia AIDS

 

 

pogadanka

 

 

 

samoocena

 

 

§         odpowiadają

 

§         interpretują wyniki testów

 

§         notują źródła informacji

 

  

 

 

 

broszury

informacyjne

 

 

test

 

 

znaczki z nu-merami telefo-nów

 

Opracowano na podstawie :

-materiałów informacyjnych z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

-we współpracy z pedagogiem szkolnym

-na podstawie artykułów z prasy

-materiałów informacyjnych Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji  i Terapii Uzależnień

 

feather.gif (1872 bytes)2arrow2.gif (371 bytes)powrót