Sławomira Czuro

Konspekt lekcji matematyki w klasie IV szkoły podstawowej

 

Dział programowy: Działania na liczbach naturalnych – rachunek pisemny.

Temat: Utrwalenie działań na liczbach naturalnych.

Typ lekcji: Lekcja powtórzeniowa.

Podręcznik: E. Rosłon, H. Lewicka, “Matematyka wokół nas kl. IV”, zeszyt ćwiczeń “Matematyka wokół nas kl. IV”.

Cele operacyjne:
- uczeń czyta ze zrozumieniem tekst matematyczny,
- uczeń zna algorytmy pisemnego dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb naturalnych,
- uczeń czyta duże
liczby naturalne.

Metody pracy:
- rozmowa dydaktyczna,
- metoda ćwiczeń,
- gra dydaktyczna.

Formy pracy:
- praca indywidualna,
- praca z całą klasą.

Pomoce dydaktyczne:
- mapa Polski,
- karty pracy z zadaniem tekstowym,
- karty pracy do gry “Rajd po działaniach”,
- gra dydaktyczna typu bingo “Czytamy duże liczby naturalne”.

Przebieg lekcji

1. Przygotowanie do zajęć, sprawdzenie pracy domowej.

2. Pogadanka na temat Polski, granic lądowych, morskich, dużych miast. Uczniowie, przy pomocy nauczyciela, odnajdują na wywieszonej na tablicy mapie główne miasta Polski. Zaznaczają je magnesami oraz przygotowanymi kartkami z nazwami miast.

3. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy do zadania tekstowego [zał. 1]. Dzieci zapoznają się z treścią zadania. Na mapie zaznaczamy trasę rajdu (papierowe strzałki przyczepione magnesem) Wspólnie analizujemy i rozwiązujemy zadanie na tablicy. Zapisujemy odpowiedź.

4. Uczniowie otrzymują karty pracy z grą dydaktyczną “Rajd po działaniach” [zał. 2]. Gra polega na pokonaniu drogi od startu do mety. Przeszkodami są działania, które uczniowie muszą samodzielnie wykonać, zapisując wyniki w odpowiednich miejscach. Liczy się szybkość pracy i dokładność. Do pokonania jest wiele możliwych dróg, od łatwych do dość trudnych. Uczniowie sami powinni wybrać drogę dla siebie optymalną. Wyniki obliczeń sprawdzane są przez nauczyciela. Kiedy uczeń dotrze do mety, może wybrać kolejną drogę i znów wędrować po działaniach. Potrzebne obliczenia uczniowie zapisują na karcie pracy.

5. Podsumowanie lekcji. Ocena uczniów. Zadanie pracy domowej.

6. Na koniec lekcji nauczyciel rozdaje plansze do gry dydaktycznej typu bingo “Czytanie dużych liczb naturalnych” [zał. 3] oraz zestaw kartoników do zasłaniania liczb (przynajmniej 7 kartoników na osobę). Na każdej planszy umieszczona jest tabelka 3x3, z wypisanymi w niej dużymi liczbami naturalnymi. Nauczyciel prowadzi grę, czytając głośno liczby. Uczniowie po znalezieniu liczb na swojej planszy zakrywają je kartonikiem. Punkt zdobywa ten uczeń, u którego 3 kartoniki ustawią się na planszy w jednej linii pionowo, poziomo lub ukośnie i pierwszy krzyknie “Bingo!”.

W celu usprawnienia gry można wprowadzić zasadę, iż uczeń, który krzyknie: “Bingo!”, a nie będzie miał zakrytych poprawnie liczb nie bierze udziału w następnej kolejce gry.

 

Wszystkie załączniki są w formacie MS Word [.doc]