Marzena Janik-Lipczyńska
Alina Pietraszek

Zadania do analizy wiersza J. Twardowskiego "Na wsi"

 1. Biorąc pod uwagę kreację podmiotu lirycznego, określ typ liryki.

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

 2. Jakie formy monologu lirycznego występują w wierszu?

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

 3. Jaką funkcję pełni pierwszy wers? (Zwróć uwagę na powtórzenie tego wersu na końcu utworu).

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

 4. Określ sytuację liryczną przedstawioną w utworze.

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

 5. Podaj pięć cech osoby mówiącej w wierszu.

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

 6. Swoimi słowami sformułuj cztery argumenty potwierdzające słuszność pierwszego zdania utworu.

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

 7. Zwięźle opisz budowę wiersza.

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

 8. Znajdź trzy środki stylistyczne występujące w wierszu, wypisz po jednym przykładzie.

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

 9. Znajdź i zacytuj pointę wiersza.

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

 10. Wyjaśnij, jak rozumiesz sens tej pointy.

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

 11. Z jaką postawą wobec świata kojarzy Ci się wypowiedź podmiotu mówiącego?

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

 12. Sformułuj własną hipotezę interpretacyjną, zaczynając ją tak: Analizowany wiersz mówi o ...

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

 13. Przywołaj trzy konteksty interpretacyjne.

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

 14. Napisz interpretację wiersza, wykorzystując obserwacje z analizy. Nadaj tytuł pracy

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................