Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I

 

 

Opracowanie scenariusza:

 Barbara Taylor

Temat główny: Witamy Nowy Rok.

Tematy dni aktywności:

-        Styczeń pierwszym miesiącem roku.

-        Sylwestrowy wieczór (dwa dni).

-        Pory roku.

 

 

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I

Temat główny: Witamy Nowy Rok.

Tematy dni aktywności:

-         Styczeń pierwszym miesiącem roku.

-         Sylwestrowy wieczór. (2 dni)

-         Pory roku.

 

 

 

Edukacje (zadania)

 

 

polonistyczna

środowiskowa

Matematyczna

Plastyczno-techniczna

Muzyczno-ruchowa

Problematyka wychowawcza

-swobodne wypowiedzi dzieci nt minionych świąt i starego roku

-odczytywanie nazw niektórych miesięcy

-posługiwanie się kalenda-rzem, wyszu-kiwanie i od-czytywanie świąt

-dłuższe wypowiedzi nt życzeń noworocznych

-określanie nastroju wiersza "

Życzenia noworoczne"  -uzupełnianie zdań o No-wym Roku

-czytanie zdań z odpowiednią intonacją

-omawianie wiersza "Pole"

-poznanie różnych rodzajów kalendarzy (ścienne, stojące na biurku, kieszonkowe, wydzierane)

-święta kalendarzowe

oraz ważne daty w styczniu

-poznanie kolejności miesięcy w roku (znajomość dat urodzin)

-zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku

-zegar-różne rodzaje zegarów

-odmierzanie czasu

-monografia liczby 12

-dodawanie i odejmowanie w zakresie 12

-rozwiązywa-nie zadań tekstowych związanych z upływem czasu

-zegar-odczytywanie godzin na zegarze

-wykonanie kalendarza z "Wycinanki"

-ilustracja wiersza "Pole"

-opracowa-nie ze słuchu piosenki "Nowy Rok"

-swobodny akompania-ment na instrumen-tach perku-syjnych

-wysłuchanie miniatury fortepiano-wej pt "Bu-dzik"

-swobodna improwiza-cja ruchowa do miniatury

-słuchanie fragmentów muzycznych oddających charakter poszczegól-nych pór roku

-zwrócenie uwagi na znaczenie kalendarza w życiu

-pamiętamy o ważnych datach w styczniu

Temat dnia aktywności: Pory roku.

Cele główne:

-         kształtowanie umiejętności posługiwania się kalendarzem

-         kształtowanie umiejętności odczytywania godzin na zegarze

-         przedstawienie w sposób plastyczny treści wiersza "Pole"

-         kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych związanych z upływem czasu

 

Metody: problemowa (elementy), praktyczna-ćwiczeń, eksponująca-pokaz, słowne (praca z tekstem, rozmowa kierowana, opowiadanie), drama

 

Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

 

Środki dydaktyczne: rekwizyty (rękawiczki, czapka, szalik, łyżwy, piłka plażowa, łopatka i wiaderko, płetwy, okulary słoneczne, suche liście, korale z jarzębiny, jabłko) i ilustracje (kwitnący sad, zielona łąka, przebiśniegi, bałwanek), kaseta z nagraniami muzyki (W.A. Mozart "Symfonia dziecięca" fragm. - wiosna, C. Saint-Saens "Ptaszarnia" - lato, A. Vivaldi "Lato",             P. Czajkowski  Suita do baletu "Dziadek do orzechów" - zima), tekst wiersza "Pole" dla każdego dziecka, kartki z napisami WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA, karty z nazwami miesięcy (styczeń, luty w kolorze niebieskim, marzec -niebiesko-zielony, kwiecień, maj-zielony, czerwiec - zielono-żółty, lipiec, sierpień-żółty, wrzesień- żółto-pomarańczowy, październik, listopad - pomarańczowy, grudzień - pomarańczowo-niebieski; znaczki z symbolami pór roku, matematyczna karta pracy, zdanie do rozsypanki (Wiosna, lato, jesień i zima to pory roku.), plansza z porami roku, "minki", "cenki".

 

 

Lp.

Przebieg zajęć

Czas

trwania

 (min)

Kierunek

edukacji

Przewidywane osiągnię-cia uczniów (cele opera-cyjne)

Uwagi o

realizacji

 1.

Zabawa "Zgadnij, jaka to pora roku?" Grupy wybierają potrzebne im rekwizyty i ilustracje. Przygotowują odpowiedź na pytanie "Co pory roku przynoszą dzieciom"

   20

Polonistyczno-środo-wiskowa

Dzieci pot-rafią wymie-nić pory ro-ku w kolej-ności wystę-powania.

Potrafią po-dać aktyw-ności dzieci związane z poszczegól-nymi porami roku.

Podział na grupy (dzieci siedzące w kręgu wy-mieniają ko-lejne pory roku; WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA to grupy). Na dywanie przygotowa-ne są przedmioty i ilustracje.

 2.

 Słuchanie fragmentów muzycznych ilustrujących poszczególne pory roku. Nauczyciel prosi dzieci, aby w swobodny sposób przedstawiły ruchem słuchaną melodię.

  10

Muzyczno-ruchowa

u. potrafią aktywnie słuchać muzyki, rozróżniają  pory roku po charakterzemuzyki

U. w kręgu słuchają nag-rań muzyki, następnie ilustrują ruchem wysłuchane fragmenty.

 3.

Nauczyciel czyta głośno wiersz "Pole". Poleca dzieciom wysłuchanie wiersza  i zastanowienie   się nad pytaniami:

-O czym jest mowa  w wierszu?

-W jaki sposób można go zilustrować?

 

  5

polonistyczna

Potrafią aktywnie wysłuchać wiersza i odpowie-dzieć na pytania postawiona przez N.

Dzieci aktywnie słuchają wiersza, siedzą w ławkach.

  4.

Nauczyciel proponuje dzieciom wykonanie kalendarza odmiennego od tych, które poznały wcześniej na zajęciach. Trzeba go wykonać w oparciu o wskazówki zawarte w wierszu.

-Na ile części podzielić trzeba kartkę?

-Co będzie wskazywał nasz kalen-darz?

-Jakie kredki będą potrzebne do poszczególnych kart?

    20

Plastyczno-środowiskowa

Potrafią przedstawić środkami plastycznymi pory roku w oparciu o tekst wiersza

Praca indywidualna w ławkach.

  5.

Nauczyciel prosi dzieci, żeby porównały swoje kalendarze z innymi, drukowanymi. Poleca, aby  zastanowiły się nad odpowiedzią na pytanie: Po czym można poznać upływ czasu na naszym kalendarzu, chociaż nie ma na nim dat i napisów?

     5

Polonistyczno-środo-wiskowa

Potrafią wyjaśnić różnice po-między kolo-rami w po-szczególnych porach roku

Dzieci swobodnie wypowiadają się na temat swoich prac.

  6.

Nauczyciel prosi dzieci, aby odpowiedziały na pytania-zagadki:

-Jaka kredka czuje się najważniejsza wiosną?

-Które kredki mogą odpoczywać latem?

-Które mają najwięcej pracy jesienią?

-Co mogą robić kredki zimą?

    5

polonistyczna

j.w.

Praca indywidualna

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie wszyscy znają ten wiersz, więc żeby łatwiej było nam się posługiwać naszym kalendarzem, możemy zrobić napisy.  Jakich wyrazów będziemy potrzebować? Nauczyciel poleca dzieciom wycięcie napisów "wiosna, lato, jesień, zima" i przyklejenie w odpowiednich miejscach pracy.

    5

Polonistyczno-środo-wiskowa

Rozumieją istotę wyko-nanego przez siebie kalen-darza. Potra-fią w odpo-wiednich miejscach nakleić na-pisy: wiosna, lato, jesień, zima.

Praca indywidualna w ławkach.

  8.

Nauczyciel stawia dzieciom do rozwiązania problem: Nasz kalendarz zawiera tylko pory roku. Często potrzebujemy dokładniejszych kalendarzy, potrzebujemy dat. Wtedy, kiedy chcemy podać swoją datę urodzin musimy znać nie tylko porę roku. Czego potrzebujemy?

Na dywaniku leżą karty z nazwami miesięcy. Proszę, żebyście odnaleźli miesiąc, w którym się urodziliście. Wpiszcie na karcie swoje imiona. W niektórych miesiącach może ich być kilka, a w innych wcale. Usiądźcie w kole w ten sposób, żeby miesiące następowały po sobie tak, jak w kalendarzu. Do pomocy macie zrobione wczoraj przez siebie kalendarze.

   15

Polonistyczno-środo-wiskowa

Potrafią podać swoją datę urodzin, wymienić miesiące w kolejności.

Praca grupowa.

  9.

Dzieci siedzą w kole, tworząc rok. Nauczyciel prosi, aby zastanowiły się, dlaczego niektóre miesiące mają na kartach dwa kolory.

    3

środowiskowa

Wiedzą, że w marcu kończy się zima, a zaczyna wiosna. W czerwcu kończy się wiosna, a zaczyna lato. Wrzesień to w połowie lato i w połowie jesień. A w  grudniu koń-czy się jesień, a zaczyna zima

Praca w grupach.

10.

Dzieci losują znaczki z symbolami pór roku, dzielą się na grupy. Za zadanie mają przygotowanie i przedstawienie zabaw,  związanych z daną porą roku. Każda grupa przygotowuje przynajmniej dwie zabawy.

  20

ruchowa

Znają zaba-wy związane z poszcze-gólnymi porami roku.

Dzieci obser-wują prezen-tacje grup i odgadują pory roku oraz zabawy.

11.

Rozwiążcie zagadkę:

Mówią, że leci, płynie, ucieka,

Choć to nie ptaszki, ani też rzeka.

Nikt go w ucieczce tej nie dogoni,

Chociażby pędził i na sto koni.

Kto go nie cenił, później się smuci,

Bo gdy ucieknie, to już nie wróci.

Jeśli nie zając, rzeka, nie ptaki,

Może zgadniecie, kto to taki?

                         /Czas/

 

Odpowiedzcie na pytania, można korzystać ze zrobionych wcześniej kalendarzy.

-Co robi czas?

-Co nam pomaga mierzyć czas?

-Ile miesięcy ma rok?

-Ile tygodni jest w miesiącu?

-Ile tydzień ma dni?

  5

środowiskowa

Potrafią podzielić rok na miesiące, tygodnie, dni.

Praca indywidualna w ławkach.

12.

Nauczyciel poleca uczniom rozwiązać zadania z karty pracy.

  20

matematyczna

Potrafią roz-wiązywać zadania te-kstowe zwią-zane z upły-wem czasu.

Praca indywidualnazbiorowe sprawdzenie rozwiązań. Pomoc dzie-ciom mają-cym trudnoś-ci w samo-dzielnym rozwiązywa-niu zadań.

13.

Nauczyciel poleca uczniom ułożenie zdania z rozsypanki wyrazowej. Kilkakrotnie odczytują to zdanie głośno (najpierw indywidualnie, a potem zbiorowo). Dzieci piszą to zdanie z pamięci.

   10

polonistyczna

Potrafią ułożyć proste zdanie z rozsypanki wyrazowej i napisać je z pamięci.

Praca indywidualna.

14.

Nauczyciel prosi, aby uczniowie przykleili tzw. "cenki" na planszy z porami roku, przy tej porze, którą najbardziej lubią.

   3

środowiskowa

Potrafią dokonać wyboru.

Uczniowie spotykają się z tyłu klasy.

15.

Podsumowanie lekcji. Nauczyciel prosi dzieci, żeby ustawiły się przy wybranych przez siebie "minkach". Buzia uśmiechnięta oznacza, że dziecko jest bardzo zadowolone ze swojej pracy na lekcji. Minka oznaczająca niezdecydowanie- było nieźle, ale potrafię pracować lepiej. Buzia smutna - nie pracowałem dzisiaj najlepiej.

   3

Ewaluacja zajęć

Potrafią samodzielnie ocenić swoją pracę na zajęciach.

 

        

 

Dzieci pracowały bardzo chętnie. Częste zmiany kierunków edukacji i możliwość aktywności ruchowej spowodowały duże zainteresowanie zajęciami. Dzieci wspaniale zrozumiały przesłanie wiersza. Pory roku utrwaliły im się nie tylko z nazwy, ale również jako zupełnie różnorodne, niosące ze sobą zmiany w przyrodzie części roku. Z dużym zaangażowaniem dzieci rysowały kalendarz pór roku. Rozumiały poetyckie sformułowania, pod którymi zaszyfrowane były nazwy pór roku. Świetnie bawiły się podczas zabaw ruchowych. Muzyka klasyczna ilustrująca pory roku bardzo je zainteresowała. Słuchały w dużym skupieniu i żywo reagowały na zmianę nastroju w muzyce. Całe zajęcia były bardzo udane.

 

POLE

 

Wiosną pole jest zielone.

Kiedy słońce zaczyna przypiekać

wyskakują na nim kolorowe piegi kwiatów.

Potem żółknie i szarzeje.

I można je rysować samym ołówkiem.

Bez pomocy kredek.

A zimą pole to czysta kartka papieru.

 

 

 

feather.gif (1872 bytes)2arrow2.gif (371 bytes)powrót