Ewa Sidorczuk

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH

 

 

Temat bloku: Witamy wiosnę

Temat dnia aktywności: Jakie kwiaty zwiastują wiosnę?

Zapis w dzienniku: Dostrzeganie i nazywanie zjawisk w przyrodzie związanych z porami roku. Rozpoznawanie i nazywanie kwiatów- zwiastunów wiosny. Układanie haseł o ochronie wiosennych kwiatów. Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych- dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Dobieranie kolorów do rysunków wiosennych kwiatów.

 

Cele ogólne:

 Cele szczegółowe:

Uczeń:

Metody: słowne: rozmowa, oglądowe, działań praktycznych, problemowe

 

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna jednolita i zróżnicowana, grupowa

Środki dydaktyczne: magnetofon, nagranie " Cztery pory roku- Wiosna" Vivaldiego, ilustracje wiosennych kwiatów, karty pracy, nazwy kwiatów- rozsypanka sylabowa, ilustracje czterech pór roku, nazwy pór roku i miesięcy- napisy

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

Cele operacyjne

Czynności uczniów

 

Rodzaj edukacji

1

2

3

Określi słownie nastrój muzyki

 

 

U. słuchają siedząc na dywanie utworu

Vivaldiego "Cztery pory roku- wiosna".

Wypowiadają się n/t nastroju słuchanej muzyki oraz skojarzeń z nią związanych.

N. posłuchajcie utworu Vivaldiego "Cztery pory roku". Każdą porę roku kompozytor opisał innym charakterem muzyki.

Z jaką porą roku kojarzy się Wam fragment, który usłyszycie za chwilę?

muzyczna

polonistyczna

Nazwie charakterystyczne cechy każdej pory roku

Na tablicy obrazy przedstawiające cztery pory roku.

U. przyglądają się obrazom i wypowiada-ją się n/t ich treści.

Dobierają podpisy z nazwami pór roku i umieszczają odpowiednio pod każdym obrazem. Głośno odczytują nazwy pór roku.

Zauważają ,że słuchana muzyka najbliżej określa swoim charakterem wiosnę.

polonistyczna

środowiskowa

 

Ułoży nazwy miesięcy we właściwej kolejności

Z pudełka z napisem" ROK" uczniowie wybierają kartoniki z nazwami miesięcy.

Pozostali ustawiają uczniów wg kolejności występowania miesięcy w roku.

Wyraziście odczytują poszczególne nazwy.

Wybierają miesiące wiosenne i pozostawiają na tablicy.

polonistyczna

środowiskowa

Wypowie się na temat oznak wiosny.

U. odpowiadają na pytania stawiane przez N.

Kiedy zaczyna się kalendarzowa wiosna?

Jakie są jej oznaki?

Co charakteryzuje marcową pogodę?

Czy lubicie wiosnę i dlaczego?

Jakie znacie wiosenne przysłowia?

polonistyczna

środowiskowa

Poprawnie wyliczy działania i umieści je na osi liczbowej.

Pracują z kartą pracy / zieloną/

Obliczają działania . Każdemu działaniu przyporządkowana jest sylaba.

Porządkują wyniki od najmniejszego do największego i umieszczają w odpowiednim miejscu na osi liczbowej.

Odczytują hasło: Wiosenne kwiaty

 

 

matematyczna

przyrodnicza

Odgadnie nazwy wiosennych kwiatów.

U. ustawieni w kręgu. Nauczyciel rytmicznie wymawia i wyklaskuje nazwy kwiatów/ poplątane sylaby/

nek- pier- wios /pierwiosnek/

kus- kro /krokus/

biś- nieg- prze /przebiśnieg/

san- ka- sa /sasanka/

U. wracają do ławek.

Na tablicy rozrzucone sylaby i ilustracje kwiatów.

U. odgadują nazwy wiosennych kwiatów.

Każdej nazwie przyporządkowana ilustracja kwiatu.

pierwiosnek, sasanka, przebiśnieg, krokus

rytmiczna

polonistyczna

Układa zdania opisujące wiosenne kwiaty.

U. wypowiadają się n/t wiosennych kwiatów, zwracając uwagę na charakterystyczne cechy ich wyglądu.

/kolor, kształt, wielkość/

Wymieniają nazwy innych wiosennych kwiatów.

polonistyczna

Podpisze dokładnie rysunek korzystając z podanych informacji.

U. samodzielnie pracują z kartą pracy

/ białą/ -dwa poziomy.

I poziom- odczytują wyrazy opisujące kwiaty, dopasowują rysunek i podpis do kwiatka, wklejają, a nazwy kwiatów wpisują na karcie.

II poziom- odczytują nazwy kwiatów.

Dopasowują rysunek do nazwy kwiatu oznaczonego *.

Wklejają obrazek kwiatka i podpis, a następnie wpisują na karcie.

 

polonistyczna

techniczna

 

Wypełni kontury kwiatów odpowiednimi kolorami.

U. kolorują kwiaty na swoich kartach pracy odpowiednimi kolorami.

plastyczna

Wypowie się na temat prac kolegów.

Urządzenie wystawki prac.

U. wybierają prace zwracając uwagę na prawidłowy dobór kolorów i staranne wykonanie.

plastyczna

polonistyczna

 

 

Ułoży treść zadania i rozwiąże je.

U . układają treść zadania zgodnie z ilustracją. Zapisują rozwiązanie i odpowiedź. Następnie zmieniają warunki zadania/ilustracje/. Podają sposób wykonania zadania.

matematyczna

Powie, dlaczego należy chronić przyrodę.

U . wykreślają co 3 literę w szeregach liter zapisanych na tablicy.

Z pozostałych liter tworzą hasło:

Pierwsze wiosenne kwiaty dziko rosnące

są pod ochroną.

Wyjaśniają znaczenie tego zdania, oraz wypowiadają się, dlaczego należy te rośliny chronić i jak należy to robić.

Uzupełniają kartę pracy / niebieską/.

polonistyczna

środowiskowa

Wykona plakat wg własnego pomysłu.

Ze zgromadzonych materiałów: obrazki, mazaki, kolorowe gazety, klej nożyce, w grupach projektują plakat na temat :

W jaki sposób człowiek powinien chronić wiosenne kwiaty? Układają hasła o ich ochronie .

Wypowiadają się n/t sposobu przedstawienia tematu przez poszczególne grupy.

plastyczna

polonistyczna

Oceni własną pracę na zajęciach.

U. wypełniają termometr wrażeń.

 

feather.gif (1872 bytes)2arrow2.gif (371 bytes)powrót