Nadzór pedagogiczny

 

4. HOSPITACJE

 

4.1. Celem hospitacji zajęć prowadzonych na różnych form doskonalenia
i dokształcania nauczycieli jest bezpośrednia obserwacja realizowania przez nauczycieli konsultantów, bibliotekarzy, doradców metodycznych oraz edukatorów spoza Centrum statutowych zadań placówki, a w szczególności:

Ø      obserwowanie zajęć na różnych formach doskonalenia i dokształcania w celu uzyskania informacji o wiedzy merytorycznej oraz posiadanych umiejętnościach w zakresie pracy z dorosłymi,

Ø      badanie skuteczności prowadzonych zajęć poprzez porównanie osiąganych efektów z założonym celami szkolenia,

Ø      pozyskanie informacji o stopniu zadowolenia klienta uczestniczącego
w danej formie doskonalenia lub dokształcania,

Ø      pozyskanie informacji o atmosferze panującej w grupie,

Ø      kontrola strony organizacyjnej szkolenia,

Ø      prowadzenie systematycznej ewaluacji form doskonalenia i dokształcania.

 

 

4.2. Rodzaje hospitacji form doskonalenia i dokształcania:

Ø      hospitacja doradcza w zakresie sposobu prowadzenia zajęć lub treści prowadzonych zajęć,

Ø      hospitacja kontrolno-oceniająca w zakresie doboru metod i technik  pracy z grupą, sposobu organizacji zajęć oraz realizacji celów zajęć.

 

 

4.3. Zasady hospitacji form doskonalenia i dokształcania:

Ø      hospitacją objęci są nauczyciele konsultanci, nauczyciele bibliotekarze nauczyciele doradcy metodyczni oraz edukatorzy spoza Centrum,

Ø      nauczyciele konsultanci, nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele doradcy metodyczni hospitowani są w wymiarze co najmniej jednej jednostki tematycznej w skali roku kalendarzowego zgodnie z podziałem kompetencji w zakresie hospitacji ,

Ø      edukatorzy spoza Centrum hospitowani są w trakcie trwania umowy na prowadzenie zajęć,

Ø      hospitowane zajęcia dokumentowane są w arkuszu hospitacji,

Ø      dyrektor Centrum w rocznym planie nadzoru określa termin hospitacji,

Ø      nowozatrudnionego pracownika hospituje w pierwszym roku pracy dyrektor Centrum.

 

 

 

4.4. Podział kompetencji w zakresie hospitacji form doskonalenia i dokształcania

 

Lp.

Pracownicy pedagogiczni

Dyrektor

Wicedyrektor ds. doskonalenia

Wicedyrektor ds.

biblioteki

Nauczyciele konsultanci

1.

Edukacji wczesnoszkolnej

 

 

 

2.

Edukacji humanistycznej

 

 

 

3.

Ścieżek edukacyjnych

 

 

 

4.

Edukacji europejskiej

 

 

 

5.

Języków obcych

 

 

 

6.

Edukacji matematycznej

 

 

 

7.

Edukacji przyrodniczej

 

 

 

8.

Ocenia i ewaluacji

 

 

 

9.

Kształcenia zawodowego

 

 

 

10.

Wychowania

 

 

 

11.

Nauczania religii

 

 

 

12.

Szkolnictwa specjalnego

 

 

 

13.

Pomocy psych-pedagogicznej

 

 

 

14.

Promocji i wydawnictw

 

 

 

15.

Informatyki

 

 

 

16.

Zarządzania oświatą

 

 

 

17.

Nauczyciele bibliotekarze

 

 

 

18.

Nauczyciele doradcy metodyczni

 

 

 

19.

Edukatorzy spoza Centrum

 

 

 

20.

Wicedyrektor ds.doskonalenia

 

 

 

21.

Wicedyrektor ds. biblioteki